ΕΝΤΥΠΟ Α΄ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ

 
ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Οι απόφοιτοι των ΣΑΕΚ κάνουν υποχρεωτικά πρακτική άσκηση στο Δημόσιο τομέα, σε Οργανισμούς ή και Ιδιωτικές Επιχειρήσεις. Ο ασκούμενος έναρξη πρακτικής έως 31/8/2021 ασφαλίζεται στο Ι.Κ.Α από το Ι.Ν.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ για ατύχημα στο χώρο εργασίας (1% επί του ετήσιου τεκμαρτού ημερομισθίου της δωδέκατης ασφαλιστικής κλάσης για ατυχήματα στο χώρο πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης. – ΦΕΚ18Α/1992, άρθρο 12.1). Από 1/9/2021 στις νέες ενάρξεις, ο εργοδότης καλύπτει αυτό το ποσό.

Οι σπουδαστές των ΣΑΕΚ που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, από την υποχρέωση φοίτησης του εξαμήνου Πρακτικής Άσκησης και τους απονέμεται η Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης με την ολοκλήρωση των τεσσάρων εξαμήνων της θεωρητικής και της εργαστηριακής κατάρτισης.
Οι σπουδαστές των ΣΑΕΚ που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 40 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, προσμετρούνται αυτά στο χρόνο της Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (άρθρο 47, παρ. 3 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118)).

Η πρακτική άσκηση διαρκεί 6 μήνες (4 μήνες για τους απόφοιτους της ειδικότητας “εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων & μοτοσικλετών”).

Η έναρξη της πρακτικής άσκησης γίνεται μόνο την πρώτη (1η) και την δέκατη πέμπτη (15η) ημέρα κάθε μήνα.

Η διαδικασία πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης είναι η εξής:

1. Υποβάλλει στο πλησιέστερο στην κατοικία της ΣΑΕΚ αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για:

Α. ΜΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

1.1 ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (μορφή .docx ή μορφή .pdf)
1.2 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ Π. ΑΣΚΗΣΗΣ
1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1.4 Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας
1.5 Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (από το ΚΕΠ ή από το gov.gr)
1.6 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (από το ΚΕΠ ή από το gov.gr)
1.7 Εκκαθαριστικό εφορίας
1.8 Βεβαίωση απογραφής από το ΙΚΑ όπου θα αναγράφεται το Α.Μ.Α, το ΑΜΚΑ και το Α.Φ.Μ. (από τον ΕΦΚΑ ή από το e-ΕΦΚΑ)
1.9 ΠΡΟΤΥΠΟ – ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (ύστερα από συνεννόηση με τον υπεύθυνο Πρ. Άσκησης)

Β. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

1.1 ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ, επιδοτούμενη μέσω ΕΣΠΑ (.docx – .pdf),
1.2 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ Π. ΑΣΚΗΣΗΣ,
1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ,
1.4 Ατομικά Στοιχεία Πρακτικά Ασκούμενου (.docx.pdf),
1.5 Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας,
1.6 Βεβαίωση απογραφής από το ΙΚΑ όπου θα αναγράφεται το Α.Μ.Α, το ΑΜΚΑ και το Α.Φ.Μ. (από τον ΕΦΚΑ ή από το e-ΕΦΚΑ),
1.7 Αποδεικτικό κυριότητας λογαριασμού τραπέζης πρακτικά ασκούμενου (Ελληνική Τράπεζα),
1.8 Υπεύθυνη Δήλωση πραγματοποίησης πρακτικής σε μη συγγενικό πρόσωπο (.docx.pdf),
1.9 ΠΡΟΤΥΠΟ – ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (ύστερα από συνεννόηση με τον υπεύθυνο Πρ. Άσκησης) (.docx.pdf).

 

2. Ο ενδιαφερόμενος παίρνει από τον εργοδότη βεβαίωση ότι τον αποδέχεται για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης.

3. Λαμβάνει από τη ΣΑΕΚ Απόφαση έγκρισης έναρξης, Βιβλίο πρακτικής άσκησης και την ειδική σύμβαση.

4. Καταθέτει στον εργοδότη την απόφαση έγκρισης και τη σύμβαση. Δηλώνεται από τον εργοδότη στο ΕΡΓΑΝΗ και ξεκινάει την πρακτική άσκηση.


ΛΗΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Μετά το τέλος της πρακτικής άσκησης, υποβάλλει στη ΣΑΕΚ:
α) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (ΕΣΠΑ) (.docx.pdf),
   ή ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΕΣΠΑ) (.docx.pdf)
β) Συμπληρωμένο το ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ δείτε σχετικό βίντεο
και λαμβάνει από τη ΣΑΕΚ Βεβαίωση περάτωσης.


ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Σε περίπτωση διακοπής της πρακτικής άσκησης ενημερώνετε αμέσως τη ΣΑΕΚ και προσκομίζετε τη ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Ο πρακτικά ασκούμενος δεν δικαιούται συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης κατά το χρονικό διάστημα που κάνει την πρακτική του.

2. Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική* και αποτελεί προϋπόθεση για τη απόκτηση ΒΕΚ και τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης.

3. Οι ασκούμενοι δικαιούνται υγειονομική περίθαλψη από τον εργοδότη αν δεν είναι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι.

4. Ο εργοδότης δεν είναι υπόχρεος οικονομικής επιβάρυνσης (ΦΕΚ 104, τ.Β /22-2-1996).

5. Το ωράριο εργασίας είναι εξάωρο (6) – οκτάωρο (8) ημερησίως πρωί ή απόγευμα ποτέ όμως νύχτα.

6. Οι ασκούμενοι δεν πρέπει να απασχολούνται, την Κυριακή και τις επίσημες αργίες.

7. Οι ασκούμενοι κατά το χρόνο της Πρακτικής Άσκησης δεν μπορούν να απουσιάσουν περισσότερες από δεκαπέντε (15) συνεχόμενες εργάσιμες μέρες διότι γίνεται διακοπή της πρακτικής άσκησης.

8. Δεν επιτρέπεται ο ασκούμενος να αλλάζει εργοδότη παρά μόνο αν συντρέχει σοβαρότατος λόγος. (απαιτείται τεκμηρίωση της αλλαγής και σχετική έγκριση από τη ΣΑΕΚ).
*Για όσους καταρτιζόμενους ξεκίνησαν μέχρι και το Εαρινό Εξάμηνο του 2013 η Πρακτική Άσκηση είναι προαιρετική αλλά δεν μπορεί πλέον να εποπτεύεται από τη ΣΑΕΚ. Από το Χειμερινό Εξάμηνο του 2013 και μετά η Πρακτική Άσκηση είναι υποχρεωτική.

 

ΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΩΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΘ’ ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΑΕΚ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Η ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ