Γενικά
Η επιλογή των καταρτιζόμενων για εισαγωγή τους στις Σ.Α.Ε.Κ. γίνεται δύο φορές τον χρόνο, κάθε Σεπτέμβριο και Ιανουάριο, πριν την έναρξη κάθε εξαμήνου κατάρτισης όπως ορίζεται στα χρονοδιαγράμματα κάθε εξαμήνου.
Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται μηχανογραφικά με βάση τη βαθμολογία του τίτλου, την ηλικία, την τυχόν προϋπηρεσία και την ιδιότητα τέκνου πολύτεκνης οικογένειας. Για τον λόγο αυτό μαζί με την αίτηση επιλογής οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίζουν τα παρακάτω δικαιολογητικά.
Δικαιολογητικά αίτησης επιλογής.
1. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή ελλείψει αυτών πρωτότυπο πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητος
2. Τίτλος σπουδών (Απολυτήριο ΕΛ/ΕΠΑΛ/ΓΕΛ/6ταξίου Γυμνασίου, πτυχίο ΤΕΛ/ΤΕΕ ).
3. Όσοι υποψήφιοι είναι μέλη πολύτεκνης/τρίτεκνης οικογένειας θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.) ή πιστοποιητικό Δημοτικής αρχής.
4. Η προϋπηρεσία των υποψηφίων καταρτιζομένων που λαμβάνεται υπόψη για μοριοδότηση αποδεικνύεται με τα εξής δικαιολογητικά:
•  Προϋπηρεσία στο δημόσιο τομέα: Βεβαίωση της Δημόσιας Υπηρεσίας στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία (ημερομίσθια ή έτη) σε συγκεκριμένο επάγγελμα και ειδικότητα.
•  Προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα:
1. Βιβλιάριο ενσήμων
2. Βεβαίωση εργοδότη στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία σε συγκεκριμένο επάγγελμα και ειδικότητα, θεωρημένη από την αρμόδια επιθεώρηση εργασίας για το γνήσιο του περιεχομένου της.
•  Προϋπηρεσία ως επιτηδευματία: Πρωτότυπη βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης ή εκκαθαριστικό της ΔΟΥ ή βιβλιάριο ΤΕΒΕ.
•  Προϋπηρεσία που πραγματοποίησε ο υποψήφιος στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα για την απόκτηση τίτλου σπουδών (Σχολές μαθητείας ΟΑΕΔ κλπ.) δεν λαμβάνονται υπόψιν.
Σημείωση : φωτοτυπίες τίτλων ή στοιχείων ταυτότητας επικυρώνονται από το ΙΕΚ με την επίδειξη του πρωτοτύπου.
Μοριοδότηση υποψηφίων
Η μοριοδότηση των υποψηφίων δίνεται ώς εξής:
•  Ο γενικός βαθμός του τίτλου, που απαιτείται για την εισαγωγή στο ΙΕΚ, λογιζόμενος ώς μόρια, με μετατροπή του κλασματικού μέρους σε δεκαδικό, και αν απαιτείται με αναγωγή στην 20βάθμια κλίμακα.
πχ. βαθμός 183/12 ? 18,25 μόρια.
•  Η ηλικία, με 2 μόρια ανά έτος μετά το 18ο και μέχρι το 21ο με ανώτατο όριο τα 6 μόρια, π.χ.
Ηλικία Μόρια
19 +2
20 +4
21 +6
•  Μέλος πολύτεκνης οικογένειας +5 μόρια, τρίτεκνης οικογένειας +3 μόρια.
•  Προϋπηρεσία: Για κάθε 200 ημερομίσθια στρογγυλοποιούμενα στην πλησιέστερη 200 ή ανά έτος υπηρεσίας στρογγυλοποιούμενο στο πλησιέστερο ακέραιο έτος 5 μόρια με ανώτατο όριο τα 20 μόρια, π.χ.
Ημερομίσθια Μόρια Έτη Προϋπηρεσίας
[0,100) +0 [0, ½)
[100, 300) +5 [½,1½)
[300, 500) +10 [1½, 2½)
[500, 700) +15 [2½,3½)
[700, ?) +20 [3½,?)
Σημείωση : Η λύση ισοβαθμίας γίνεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια κατα προτεραιότητα:

Πολύτεκνος γονέας

Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας

Προϋπηρεσία

Βαθμός τίτλου

Κλήρωση

Απόφοιτοι Τ.Ε.Ε. & Ε.Π.Λ.

Οι απόφοιτοι Τ.Ε.Ε β’ κύκλου καθώς και οι απόφοιτοι Ε.Π.Λ. 4ου κύκλου μπορούν στις αιτήσεις επιλογής τους να δηλώσουν και ειδικότητες σε Γ’ εξάμηνο στις οποίες έχουν ανακοινωθεί κενά σύμφωνα πάντα όμως με τις αντιστοιχίες της ειδικότητας τους.